Att förstå och navigera i bouppteckningens värld

05 maj 2023 Renate Degerth

editorial

När en person avlider, kommer en stor del av ansvaret för att hantera den avlidnes kvarlåtenskap att falla på dennes arvingar, eller gallrad bland annat innefatta att göra en bouppteckning. Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som sammanställer avlidnas tillgångar och skulder vid dödsfallets tidpunkt. Här tar vi en djupare titt på vad detta innebär, hur processen ser ut och diverse aspekter att ha i åtanke.

Vad är en bouppteckning egentligen?

Starkt förankrat i svensk lagstiftning, är en bouppteckning ett nödvändigt dokument att sammanställa efter en individs död. I praktiken innebär detta att alla tillgångar och skulder som den avlidne hade ska dokumenteras och värderas. Denna sammanställning används sedan som underlag när arvet ska fördelas mellan arvingarna. 

Processen runt bouppteckningen

Den normala processen för att göra en bouppteckning börjar med att en boutredningsman utses. Denna person ansvarar för att samla in information och att leda arbetet fram till att bouppteckningen är klar. Boutredningsmannen spelar en avgörande roll i att säkerställa att processen utförs korrekt och i enlighet med lagens krav. Ibland kan en jurist eller en annan professionell part behövas för att hjälpa till med denna process, särskilt i komplicerade fall där det finns många tillgångar och skulder att hantera. En erfaren jurist kan ge ovärderlig vägledning genom den juridiska processen och se till att alla krav uppfylls korrekt. De kan också hantera eventuella tvister eller komplexa juridiska frågor som kan uppstå under bouppteckningen.

När det kommer till tillgångar och skulder som ska inkluderas i bouppteckningen, kan det vara en mycket omfattande uppgift. Tillgångar kan vara allt från bostäder och värdepapper till kontanter och föremål av värde. Det är viktigt att vara noggrann och detaljerad i dokumentationen av dessa tillgångar för att undvika eventuella tvister i framtiden. Skulder kan inkludera lån, kreditkortsfordringar och andra utestående betalningar. Att korrekt identifiera och dokumentera skulderna är avgörande för att rättvist fördela ansvar och tillgångar mellan arvingarna.

För att avgöra värdet på en tillgång eller skuld kan det krävas professionella värderare. Till exempel, om den avlidne hade fastigheter, kan en fastighetsvärderare behöva anlitas för att fastställa deras rätta marknadsvärde. Detta gäller även för andra komplexa tillgångar som konstverk, smycken eller antikviteter. Genom att använda professionella värderare kan man säkerställa att tillgångarnas och skuldernas värde fastställs korrekt och rättvist.

estate inventory

Vikten av professionell hjälp

Att utföra en bouppteckning kan vara en komplex process och det kan vara svårt att hantera alla detaljer korrekt, särskilt under sorgens tid. Det är här professionell hjälp kan vara ovärderlig. Juridiska experter som Nordins Juristbyrå är specialiserade på att hjälpa individer och familjer med allt från att leda boutredningen till att ge rådgivning om arvskifte och testamenten.

Avslutning 

Vissa kan undvika bouppteckning genom att upprätta ett dödsboförvaltningssamboförhållande, men för de flesta är det en nödvändighet. Är du osäker på hur man upprättar en bouppteckning eller har frågor kring hela processen? Vi rekommenderar att du tar hjälp av professionella jurister som har djup förståelse för ämnet. Besök gärna Nordins Juristbyrå för mer information och rådgivning kring bouppteckning och andra juridiska ämnen.

Fler nyheter